1. OPŠTE ODREDBE

1. Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem javnatajna.com sajta. Servis koji se nalazi na najedenoj Internet adresi (u daljem tekstu, zajednički: Servis) i predstavlja uslugu društva koju pruža privredno društvo Fabrika nameštaja NUMANOVIC SNS d.o.o., Ruđera Boškovića bb, 36300 Novi Pazar, Srbija – , matični broj: 21028231, PIB: 108581038 (u daljem tekstu: Kompanija).

2. Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, Cenovnikom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti koji su sastavni delovi ovih Uslova korišćenja (u daljem tekstu, zajednički: Uslovi).

3. Pristupom ili korišćenjem Servisa, posetioci odnosno korisnici pristaju na odredbe Uslova, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

4. Pristupom sadržajima Servisa, svaki posetilac izjavljuje da je pročitao ove Uslove i da je pristao na njih.

5. Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o zaštiti potrošača, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

6. Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

7. Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja za takvo uklanjanje.

2. INTEGRITET SERVISA

1. Servis je prevashodno namenjen pružanju usluge Kompanije kojom se posreduje u neformalnoj edukaciji, informisanju i promovisanju autora.
2. Sve vremenske odrednice i rokovi, kao i vremenska zona i neradni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.
3. Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem zaključenog ugovora.

4. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke.

5. Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja, u skladu sa propisima Republike Srbije, za potrebe vođenja bilo kog sudskog postupka na zahtev suda, javnog tužioca ili advokata, dostaviti podatke (koje poseduje) o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava.

6. Kompanija putem Servisa prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

7. Pored Servisa, korisnicima Servisa koji su istovremeno i korisnici Facebook platforme je dostupna zatvorena Facebook grupa pod nazivom „Javna tajna by Mihailo Maksimović“, namenjena razmeni iskustava, diskusijama i slično u vezi sa knjigama i temama kojima se knjige bave. Navedena grupa nije deo Servisa, već je ista predstavlja samo dodatnu platformu koju korisnik može, a ne mora da koristi u navedene svrhe. Na korišćenje Facebook grupe se primenjuju posebna pravila Facebook platforme.

3. VRSTE KORISNIKA

1. Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis, ili plaćanja bilo kakve naknade. Posetilac može da se upozna sa ponudom knjiga i opisom knjiga.
2. Kompanija ne ograničava vrstu lica u pogledu mogućnosti korišćenja Servisa. Kompanija pruža mogućnost korišćenja Servisa samo punoletnim licima koja imaju punu poslovnu sposobnost. Kupac koji se kao takav registruje na Servisu, samim činom registracije izjavljuje da je punoletan i poslovno sposoban.

4. NAPLATA KNJIGA

1. Kompanija od Čitaoca vrši naplatu knjiga preko dostupnih načina plaćanja, kao što su uplata na račun Kompanije ili putem platne kartice. Od Kupaca koji nisu rezidenti Republike Srbije, Kompanija može da vrši naplatu i preko izdavaoca elektronskog novca (platni promet sa inostranstvom) kao što su PayPal i slični.

5. KUPCI

1. Kupac je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik koje se registrovalo kao Kupac na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.
2. Kupac ostvaruje pravo da pristupi Servisu (kao i zatvorenoj Facebook grupi) odmah nakon što Kompanija evidentira plaćanje knjige.

6. PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

1. Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja, i dostupan je na adresi www.javnatajna.com/pravilnik-o-zastiti-podataka-o-licnosti.

2. Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

3. Kompanija može, u skladu sa zakonom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

6. Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe navedenog Pravilnika.

7. OBAVEŠTAVANJE

1. Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na kupljenu knjigu, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

U Beogradu, dana 12.11.2022.Objavljeno dana 12.11.2022.Početak primene dana 21.11.20222.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Klikom na “Prihvatam” slažete se sa upotrebom kolačića na vašem uređaju. Kliknite ovde da bi saznali više.